Menü Kapat

Analiz

Tuz analiz metodu Kaya tuzu örnekleri porselen
havan içerisinde öğütülerek, %2 lik ultra saflıktaki nitrik asit
içerisinde %0,5 lik (ağırlık/hacim) çözeltisi hazırlanmıştır. Hazırlanan
çözelti çarpışma hücreli-ICP-MS cihazı ile doğrudan analiz edilmiştir.
Tüm çalışmalar boyunca kullanılan araç-gereç ve kaplar en az gün aşırı
olmak üzere %10 luk nitrik asit içerisinde bekletildikten sonra, üçer
defa ultra saf su ile yıkanmıştır. Tuz örneklerinin ICP-MS ile doğrudan
analizi rutin metotlar ile mümkün olmamakla birlikte, aerosol seyreltme
(aerosol dilution) denilen özel bir uygulama ile yüksek tuz içerikli
örneklerdeki eser ve ultra-eser düzeydeki elementlerin analizi hassas ve
doğru bir şekilde yapılabilmektedir. Bu yaklaşımda örneğe ait aerosol
plazmaya ulaşmadan önce, ayrı bir hattan gelen argon gazı ile
seyreltilmekte, böylece plazmaya fazla çözelti yüklemesi engellenmiş
olmaktadır. Bu sayede analit türler plazmada daha etkin
iyonlaşabilmekte, bozucu matriks etkileri de azalmaktadır. Çalışmalar
Agilent 7700X model, çarpışma hücreli ICP-MS sitem ile yapılmıştır.
Metodun doğruluğu tuz matriksinde hazırlanan iki farklı sertifikalı su
örneğinin analizi ile teyit edilmiştir. Analiz edilen tuz örneklerindeki
element derişimleri madenden gelen kaynağa ve taşınma şartlarına göre
değişiklik arz edebilmektedir.